1.2 Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží v internetovém obchodě burdastyle.cz, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění VOP může Burda měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

2. SMLUVNÍ PARTNER, PŘEDPOKLADY PRO VYUŽITÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU BURDASTYLE.CZ A ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA

2.1 Kupní smlouvu uzavírá zákazník s Burdou.

2.2 Předpokladem pro jakoukoli objednávku v internetovém obchodě burdastyle.cz je registrace – vytvoření uživatelského účtu. Registrace je bezplatná. Pro registraci dále platí Všeobecné podmínky obchodní společnosti BURDA International CZ, spol. s.r.o., které jsou k nahlédnutí zde: http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho.

2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Burdou považovány za správné.

2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.3 Pro dodávku digitálního obsahu (dále také „download“) musí zákazník disponovat vhodným hardwarem a softwarem a přístupem k internetu způsobilým pro takovou dodávku. Zákazník zodpovídá za zajištění technického vybavení dle předchozí věty.

2.4 Zákaznická služba Burdy je zákazníkům k dispozici na e-mailové adrese: burdastyle@burda.cz.

 

3. PRŮBĚH OBJEDNÁNÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY A VÝHRADA K ODSTOUPENÍ

3.1 V internetovém obchodě burdastyle.cz obdržíte zboží (tzn. hmotné předměty) a digitální obsah (download), dále jen „zboží“ či „produkt“.

3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Burda není povinna uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Tímto ustanovením není omezena možnost Burdy uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Pokud zákazník nalezl zajímavý produkt, může si jej nezávazně vybrat kliknutím na tlačítko „košík“. Do obsahu košíku může kdykoli nahlédnout. Tam může rovněž zvolit počet vybraných produktů zadáním požadovaného množství. Vybrané produkty může zákazník opět kdykoli vymazat z košíku kliknutím na „vymazat“. Průběh objednání lze kdykoli přerušit zavřením okna prohlížeče. Vybrané produkty v košíku může zákazník zakoupit kliknutím na „zaplatit“. Po přihlášení příp. nové registraci jako zákazník a po výběru druhu platby existuje na přehledové stránce možnost znovu zkontrolovat údaje a příp. je změnit. Zobrazení produktů v online obchodu nepředstavuje právně závaznou nabídku, nýbrž nezávazný online katalog. Kliknutím na „koupit“ podává zákazník závaznou objednávku zboží obsaženého v košíku. Výše uvedené názvy tlačítek („košík“, „vymazat“ atd.) jsou pouze informativní a jejich název a vzhled (ikona, piktogram) se můžou, při zachování jejich smyslu, v internetovém obchodě burdastyle.cz měnit.

3.3 Potvrzení doručení objednávky zákazníka Burdě je provedeno bezprostředně po odeslání automatickým e-mailem (potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky uvádí podrobnosti k objednávce, potvrzení při koupi digitálního obsahu a informuje o těchto VOP a právu na zrušení. Příchodem potvrzení objednávky byla kupní smlouva uskutečněna u digitálních obsahů. U zboží, které je zasíláno poštou, je kupní smlouva uskutečněna až tehdy, když je objednané zboží odesláno zákazníkovi.

3.4 Objednací údaje a potvrzení při koupi digitálních obsahů a VOP jsou zákazníkovi zaslány e-mailem v potvrzení objednávky uvedeném v odstavci 3.3. Zákazník by si měl tento e-mail uschovat, protože jen tak je možný přístup k úplnému textu smlouvy. Do VOP může zákazník kdykoli nahlédnout i zde:  www.burdastyle.cz.

3.5 Vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že objednané zboží není výjimečně k dispozici, je Burda oprávněna k odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník neprodleně informován a kupní cena – pokud již byla uhrazena – je neprodleně vrácena.

 

4. DOHODA O ÚHRADĚ DODATEČNÝCH NÁKLADŮ

4.1. Pokud existuje právo na odstoupení od smlouvy a zákazník jej využije, nese náklady na zpětné zaslání zboží Burdě (další podrobnosti viz níže).

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Burdě odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu Burdy či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené výše.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Burdě vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží Burdě, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 VOP vrátí Burda peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Burda od zákazníka přijala. Burda je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, Burda není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než zákazník Burdě zboží vrátí nebo prokáže, že jí zboží odeslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Burda oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

5.6 Do doby převzetí zboží zákazníkem je Burda oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Burda zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Burdou a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím Burdě vrátit i poskytnutý dárek.

5.8 Právo na zrušení smlouvy týkající se digitálního obsahu zaniká okamžikem realizace smlouvy, tedy zejména stažením (downloadem) digitálního obsahu (například střihů).

 

6. CENY

6.1 Ceny zboží uvedené v obchodu burdastyle.cz obsahují zákonnou DPH a ostatní součásti ceny.

6.2 V některých případech jsou k uvedeným cenám účtovány přepravní náklady. Výše přepravních nákladů je zákazníkovi sdělena v systému obchodu burdastyle.cz před uzavřením koupě (zaslání objednávky).

6.3 V uvedených cenách nejsou uvedeny náklady, které vzniknou zákazníkovi za použití internetu (doba připojení, objem stažených dat apod.). Tyto náklady nese zákazník.

6.4 U dodávek přesahujících hranice mohou vzniknout dodatečné daně a/nebo cla, které námi nejsou odváděny nebo fakturovány. Tyto náklady nese zákazník. Výši je třeba zjistit u příslušné daňové příp. celní správy.

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena zboží je splatná předem.

7.2 Pro platbu zboží nabízeného v internetovém obchodě burdastyle.cz je k dispozici platební metoda prostřednictvím systému GoPay.

 

8. DODACÍ PODMÍNKY PŘI ZASÍLÁNÍ POŠTOU

8.1 Zboží se dodává po odeslání potvrzení objednávky a přijetí platby.

8.3 U dodávek zboží činí dodací doba maximálně 30 pracovních dnů, pokud není u jednotlivého zboží uvedeno jinak.

 

9. POSKYTNUTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

9.1 Dodávka ve formě digitálního obsahu je zákazníkovi dána k dispozici po odeslání objednávky a doručení platby Burdě, a to formou odkazu.

9.2 Odkaz je zákazníkovi k dispozici v jeho uživatelském účtu v historii objednání v zásadě neomezenou dobu, zákazníkovi je však doporučeno, aby download provedl neprodleně, Burda negarantuje nepřetržitý přístup k uživatelskému účtu zákazníka, a to zejména z důvodu odstávky, opravy či úpravy systému, či jeho neočekávanému výpadku apod.

 

10. UŽÍVACÍ PRÁVA

10.1 Střihy nabízené v internetovém obchodě burdastyle.cz jsou chráněny autorským právem a/nebo průmyslovými právy dle příslušných právních předpisů.

10.2 Při nabytí střihu poskytnutím downloadu neposkytuje Burda zákazníkovi žádný věcný majetek. Burda poskytnutím downloadu dává zákazníkovi (viz rovněž dále odstavec 11.1) jednoduché, nepřenositelné a podlicenční právo, rozmnožit střih zhotovením příslušného oděvu (či doplňku k oděvu apod., dále jen „oděv“), a to pouze k osobnímu použití. Zhotovení oděvu, a to zejména průmyslovým či jiným obdobným způsobem, určenému k obchodní činnosti není dovoleno. Zákazník dále není oprávněn (s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy) zpracovávat nebo přetvářet, rozmnožovat, vystavovat a/nebo veřejně reprodukovat střih získaný downloadem. Obzvláště je zakázáno střih veřejně zpřístupnit na internetu nebo na jiných sítích či jakýmkoli jiným způsobem (například tiskem), bezplatně či za úplatu. Rovněž je zakázáno padělání díla.

10.3 Při nabytí střihu poštou platí obdobná pravidla užití střihů popsaná výše.

10.4 Aby se zabránilo nedovolenému užití střihů, příp. aby bylo možné takové zneužití identifikovat a vysledovat, vyhrazuje si Burda právo zapracovat během downloadu do souboru digitální vodoznaky, pomocí kterých může být zaznamenán a identifikován každý download individuálně. Poštou zaslané střihy jsou rovněž individuálně označeny.

 

11. POSKYTNUTÍ UŽÍVACÍCH PRÁV A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

11.1 Při dodávce digitálního obsahu a při dodávce poštou se provádí předání užívacích práv podle odstavce 10 za odkladné podmínky úplného zaplacení příslušné objednávky.

11.2 Burda si vyhrazuje vlastnictví na zboží (včetně digitálního obsahu) dodaném zákazníkovi poštou či odkazem až do konečného a úplného zaplacení kupní ceny, kupující nabývá vlastnictví ke zboží nejdříve okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží, není-li stanoveno jinak.

 

12. ZÁRUKA

12.1 Pokud dále není dohodnuto jinak, řídí se záruka platnými právními předpisy.

12.2 Burda neručí za škody, které vzniknou neodborným, nedbalým či neopatrným provedením návodů a střihů, neodbornou manipulací s materiály při zhotovování oděvů a/nebo neodborným používáním oděvů zhotovených podle střihů.

 

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

13.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

13.2 Burda odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady. Burda zejména odpovídá zákazníkovi za to, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Burda nebo výrobce popsal, nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Burda uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

13.3 Ustanovení uvedená v čl. 13.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

13.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

13.5 Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u Burdy na adrese uvedené výše.

13.6 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Smluvní vztah Burdy a zákazníka se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. K řešení případných sporů, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, jsou příslušné obecné soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající s obecně závazných předpisů.

14.2 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.